చీర్యాల గ్రామంలో ని నారాయణ పాఠశాల నందు చెట్టు నాటిన సర్పంచ్

Devotees in clnd temple

M.P Kavitha visited clnd temple

Jayaprada visited

Brahmostavalul April 16th 2015